studio@jurimo.pl

12-6843549, 513-424-011

Gabinet JuriMo / Regulamin

REGULAMIN

JuriMo – Studio Masażu i Terapii Naturalnej W Krakowie, ul. Czarnowiejska 75/1A

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług masażu i terapii naturalnych świadczonych w salonie masażu JURIMO, zwanego dalej „Studiem”
 2. Klienci Studio mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnej terapii, masażu lub treningu personalnego, zwanego dalej „Zabiegiem”.
 3. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do Zabiegu.
 4. Zakres usług świadczonych w JuriMo – Studio Masażu i Terapii Naturalnej:
 • Masaż klasyczny, relaksacyjny, orientalny;
 • Trening personalny, ćwiczenia profilaktyczne;
 • Zabiegi świecowania i konchowania uszu;
 • Kursy masażu i warsztaty relaksacyjne
 • Seanse w saunie na podczerwień

Klienci

 1. Klientem Studio może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
 2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą ich rodziców, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Studio jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

Pracownicy

 1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 2. Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych.
 3. Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.
 4. Pracownicy Studio zobowiązani są utrzymać dłonie i paznokcie w takim stanie, aby zminimalizować ryzyko zadrapań i skaleczeń.
 5. Pracownicy Studio są zobowiązani do upięcia włosów, tak by zminimalizować ryzyko przedostania się ich w obszar wykonywania Zabiegu.
 6. Pracownicy Studio są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
 7. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi lub osobie odpowiedzialnej za dana zmianę.

Rezerwacje

 1. Klient może uprzednio umówić termin wykonania Zabiegu w Gabinecie, telefonicznie, osobiście lub poprzez stronę jurimo.pl lub www.moment.pl/jurimo
 2. Odwołanie wizyty musi zostać dokonane z wyprzedzeniem co najmniej 24-godzinnym, w przeciwnym razie klient zobowiązuje się do uiszczenia pełnej opłaty za zaplanowany Zabieg (jeśli przyczyną późnego odwołania Zabiegu jest nagły wypadek lub choroba – po opłaceniu nieodbytej sesji klient może umówić się na kolejny termin nieodpłatnie)

LUB

 1. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie, odwołanie lub kilkukrotna, następująca jedna po drugiej zmiana terminu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Studio do niedokonywania dalszych rezerwacji on-line dla tego Klienta lub naliczenia mu za następny Zabieg ceny do 50% wyższej. Blokada w systemie nastąpi po 3 trzecim naruszeniu powyższego zapisu. Doliczenie dodatkowej kwoty rekompensaty, będzie dokonane przy pierwszym zrealizowanym Zabiegu.
 2. Na zarezerwowane Zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną. Studio zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 15 minut.
 3. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.
 4. W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Studio, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.
 5. Studio zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu na 24 godziny przed jego terminem. Studio jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.
 6. Pierwszeństwo na termin wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.

 

Higiena i bezpieczeństwo

 1. Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Studio, z którymi Klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas Zabiegu, są dezynfekowane lub sterylizowane co najmniej raz dziennie.
 2. Pracownicy Studio są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.
 3. Pracownicy Studio z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani ze świadczenia usług do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.
 4. W Studio mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie masażu.
 5. Świadczenie usług masażu i terapii naturalnej
 6. W celu skorzystania z usług Studio konieczna jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna, osobista lub online. Klient zobowiązuje się do realizacji usług zgodnie z wyznaczonym terminem.
 7. Podstawą do skorzystania z usług Studio jest dokonanie opłaty za Zabieg zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 8. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 9. Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu mają ich pełną świadomość i je akceptują. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.
 10. Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalnych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach-płytkach, doczepach, śrubach itp.
 11. Każdorazowo, gdy Zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi Zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji. Wszelkie zmiany wymagają pisemnej aktualizacji wywiadu i podpisu Klienta.
 12. Klient jest obowiązany do nieposiadania w czasie Zabiegu jakiejkolwiek biżuterii. Wszelkie kosztowności winny być przechowywane przez Klienta na jego odpowiedzialność w miejscach do tego wyznaczonych.
 13. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.
 14. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.
 15. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość czy Klient nie planuje wyłudzić Zabiegu oraz gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Płatność

 1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi. Cennik Zabiegów jest dostępny w Gabinecie oraz dostępny w Internecie pod adresem: www.jurimo.pl .
 2. W Gabinecie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką, płatność kartą płatniczą oraz przelewem po wcześniejszym uzgodnieniu. Salon nie pobiera dodatkowych opłat za transakcje niegotówkowe.
 3. Studio zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na świadczone Zabiegi. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę Zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.
 4. W Studio dostępne są także Bony, Bony Podarunkowe, Karnety/Vouchery płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonej liczby Zabiegów w czasie nieprzekraczającym daty wypisanej na Karnecie/Voucherze. Studio nie ma obowiązku realizowania ww. bonów/karnetów po upływie ustalonego terminu
 5. Zakupione Bony, Bony Podarunkowe, Karnety/Vouchery nie podlegają zwrotowi.
 6. W przypadku nieodwołania wizyty przewidzianej w ramach zakupionego Bonu/Karnetu/Voucheru, wymienione kupony promocyjne przepadają a Studio nie ma obowiązku zwrotu poniesionych za nie wcześniej opłat.

Odpowiedzialność

 1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Studio Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.
 2. Klienci zobowiązani są do pozostawienia rzeczy osobistych w szafkach szatniowych
 3. Gabinet ponosi odpowiedzialność za powierzone do przechowania okrycia wierzchnie, o ile w Gabinecie znajduje się wydzielone miejsce na ich pozostawienie lub inne rzeczy, jeśli przyjęto je wyraźnie na przechowanie.
 4. Gabinet nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Gabinecie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.
 5. Studio ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez Pracowników.
 6. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Studio.
 7. Studio nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką masażu i naturoterapii w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
 8. Odbycie wizyty na zabiegu musi być udowodnione przez klienta np. w postaci rachunku.
 9. Studio ma polisę OC.

 

Pozostałe postanowienia

 1. Na terenie całego Studio obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 2. Na terenie Studio obowiązuje obuwie zmienne lub jednorazowe ochraniacze
 3. Zabrania się samodzielnego korzystania z Sauny Infrared, samego ustawiania jej parametrów, wprowadzania osób postronnych.
 4. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Studio.
 5. W trosce o bezpieczeństwo dzieci, nie powinny być one zabierane do Studio.
 6. Prosimy nie korzystać z telefonów, podczas Zabiegów. Prosimy o wyciszanie lub wyłączenie urządzenia.

 

Postanowienia końcowe

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Studio lub Pracownicy.
 2. Studio zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Studio. Do rezerwacji i Zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.
 3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.05.2021 r.