studio@jurimo.pl

12-6843549, 513-424-011

Gabinet JuriMo / Regulamin

REGULAMIN

JuriMo – Studio Masażu i Terapii Naturalnej W Krakowie, ul. Czarnowiejska 75/1A, os Bohaterów Września 84B.

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług masażu i terapii naturalnych świadczonych w salonach masażu JURIMO, zwanego dalej „Studiem”
 2. Klienci Studio mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnej terapii, masażu lub treningu personalnego, zwanego dalej „Zabiegiem”.
 3. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do Zabiegu.
 4. Zakres usług świadczonych w JuriMo – Studio Masażu i Terapii Naturalnej:
 • Masaż klasyczny, relaksacyjny, orientalny;
 • Trening personalny, ćwiczenia profilaktyczne;
 • Zabiegi świecowania i konchowania uszu;
 • Kursy masażu i warsztaty relaksacyjne
 • Seanse w saunie na podczerwień

Klienci

 1. Klientem Studio może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
 2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą ich rodziców, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Studio jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

Pracownicy

 1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 2. Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych.
 3. Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.
 4. Pracownicy Studio zobowiązani są utrzymać dłonie i paznokcie w takim stanie, aby zminimalizować ryzyko zadrapań i skaleczeń.
 5. Pracownicy Studio są zobowiązani do upięcia włosów, tak by zminimalizować ryzyko przedostania się ich w obszar wykonywania Zabiegu.
 6. Pracownicy Studio są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
 7. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi lub osobie odpowiedzialnej za dana zmianę.

Rezerwacje

 1. Klient może uprzednio umówić termin wykonania Zabiegu w Gabinecie, telefonicznie, osobiście lub poprzez stronę jurimo.pl lub JuriMo Czarnowiejska: https://jurimo.booksy.com, JuriMo Nowa Huta: https://jurimonh.booksy.com.
 2. Odwołanie wizyty musi zostać dokonane z wyprzedzeniem co najmniej 24-godzinnym, w przeciwnym razie klient zobowiązuje się do uiszczenia pełnej opłaty za zaplanowany Zabieg (jeśli przyczyną późnego odwołania Zabiegu jest nagły wypadek lub choroba – po opłaceniu nieodbytej sesji klient może umówić się na kolejny termin nieodpłatnie)

LUB

 1. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie, odwołanie lub kilkukrotna, następująca jedna po drugiej zmiana terminu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Studio do niedokonywania dalszych rezerwacji on-line dla tego Klienta lub naliczenia mu za następny Zabieg ceny do 50% wyższej. Blokada w systemie nastąpi po 3 trzecim naruszeniu powyższego zapisu. Doliczenie dodatkowej kwoty rekompensaty, będzie dokonane przy pierwszym zrealizowanym Zabiegu.
 2. Na zarezerwowane Zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną. Studio zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 15 minut.
 3. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.
 4. W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Studio, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.
 5. Studio zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu na 24 godziny przed jego terminem. Studio jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.
 6. Pierwszeństwo na termin wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.

 

Higiena i bezpieczeństwo

 1. Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Studio, z którymi Klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas Zabiegu, są dezynfekowane lub sterylizowane co najmniej raz dziennie.
 2. Pracownicy Studio są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.
 3. Pracownicy Studio z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani ze świadczenia usług do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.
 4. W Studio mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie masażu.
 5. Świadczenie usług masażu i terapii naturalnej
 6. W celu skorzystania z usług Studio konieczna jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna, osobista lub online. Klient zobowiązuje się do realizacji usług zgodnie z wyznaczonym terminem.
 7. Podstawą do skorzystania z usług Studio jest dokonanie opłaty za Zabieg zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 8. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 9. Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu mają ich pełną świadomość i je akceptują. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.
 10. Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalnych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach-płytkach, doczepach, śrubach itp.
 11. Każdorazowo, gdy Zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi Zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.
 12. Klient jest obowiązany do nieposiadania w czasie Zabiegu jakiejkolwiek biżuterii. Wszelkie kosztowności winny być przechowywane przez Klienta na jego odpowiedzialność w miejscach do tego wyznaczonych.
 13. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.
 14. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.
 15. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość czy Klient nie planuje wyłudzić Zabiegu oraz gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Płatność

 1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi. Cennik Zabiegów jest dostępny w Gabinecie oraz dostępny w Internecie pod adresem: www.jurimo.pl .
 2. W Gabinecie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką, płatność kartą płatniczą oraz przelewem po wcześniejszym uzgodnieniu. Salon nie pobiera dodatkowych opłat za transakcje niegotówkowe.
 3. Studio zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na świadczone Zabiegi. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę Zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.
 4. W Studio dostępne są także Bony, Bony Podarunkowe, Karnety/Vouchery płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonej liczby Zabiegów w czasie nieprzekraczającym daty wypisanej na Karnecie/Voucherze. Studio nie ma obowiązku realizowania ww. bonów/karnetów po upływie ustalonego terminu
 5. Zakupione Bony, Bony Podarunkowe, Karnety/Vouchery nie podlegają zwrotowi.
 6. W przypadku nieodwołania wizyty przewidzianej w ramach zakupionego Bonu/Karnetu/Voucheru, wymienione kupony promocyjne przepadają a Studio nie ma obowiązku zwrotu poniesionych za nie wcześniej opłat.

Odpowiedzialność

 1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Studio Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.
 2. Klienci zobowiązani są do pozostawienia rzeczy osobistych w szafkach szatniowych
 3. Gabinet ponosi odpowiedzialność za powierzone do przechowania okrycia wierzchnie, o ile w Gabinecie znajduje się wydzielone miejsce na ich pozostawienie lub inne rzeczy, jeśli przyjęto je wyraźnie na przechowanie.
 4. Gabinet nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Gabinecie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.
 5. Studio ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez Pracowników.
 6. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Studio.
 7. Studio nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką masażu i naturoterapii w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
 8. Odbycie wizyty na zabiegu musi być udowodnione przez klienta np. w postaci rachunku.
 9. Studio ma polisę OC.

 

Pozostałe postanowienia

 1. Na terenie całego Studio obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 2. Na terenie Studio obowiązuje obuwie zmienne lub jednorazowe ochraniacze
 3. Zabrania się samodzielnego korzystania z Sauny Infrared, samego ustawiania jej parametrów, wprowadzania osób postronnych.
 4. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Studio.
 5. W trosce o bezpieczeństwo dzieci, nie powinny być one zabierane do Studio.
 6. Prosimy nie korzystać z telefonów, podczas Zabiegów. Prosimy o wyciszanie lub wyłączenie urządzenia.

 

Postanowienia końcowe

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Studio lub Pracownicy.
 2. Studio zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Studio. Do rezerwacji i Zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.
 3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.05.2021 r.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.JURIMO.PL

 

1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep www.jurimo.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.jurimo.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.jurimo.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

2 Definicje zawarte w regulaminie

 1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.jurimo.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 2. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. KURS/WARSZTAT – Produkt stanowiący usługę szkoleniową świadczoną przez Sprzedawcę w miejscach i terminach wskazanych na stronie Sklepu, pod warunkiem dostępności miejsc w chwili otrzymania zgłoszenia.
 5. FORMULARZ KONTAKTOWY/NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.
 6. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa ( w tym elektroniczna np. Voucher), będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.jurimo.pl.
 9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – JuriMo Sp. z o.o. ul. Czarnowiejska 75/1A, 30-049 Kraków
  miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Czarnowiejska 75/1A, 30-049 Kraków, os. Bohaterów Września 84B, 31-621 Kraków. NIP: 6762600351, REGON: 389486567, KRS: 0000912062 adres poczty elektronicznej (e-mail): studio@jurimo.pl, numer telefonu: +48 513424011.
 10. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 13. VOUCHER (BON PODARUNKOW)– dokument na okaziciela lub imienny, wystawiony przez Sprzedawcę w formie elektronicznej lub papierowej, uprawniający do bezgotówkowego żądania od Sprzedawcy wykonania usługi stanowiącej Produkt, określonej w treści tego dokumentu, w terminie 3 miesięcy (tj. 90 dni) od momentu objęcia w posiadanie przez Klienta. Voucher uprawnia do skorzystania z usług świadczonych we wskazanym miejscu prowadzenia działalności przez firmę JuriMo Sp. z o.o. w okresie jego ważności, w godzinach pracy Sprzedawcy. Posiadacz zobowiązany jest do przekazania Sprzedawcy oryginału Vouchera w formie papierowej lub okazania w formie elektronicznej, w momencie przystąpienia do wykonania usługi elektronicznej.
 14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

3 Informacje dotyczące produktów oraz ich zamawiania

 1. Sklep www.jurimo.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. W przypadku Produktów stanowiących usługi świadczone przez firmę, ich wykonanie następuje na podstawie ważnego Voucher’a.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) stanowi kwotę brutto i zawiera wszystkie składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy, są one dodatkowo naliczane w zależności od wybranej formy dostawy przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 6. Zamówienia można składać: 6.1. poprzez witrynę internetową Sklepu www.jurimo.pl – 24 godziny na dobę przez cały rok, 6.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: studio@jurimo.pl,
 7. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 8. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
 9. Dane osobowe przekazywane przez Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji Umowy Sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych zawiera Polityka Prywatności.

4 Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie przesyłany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.
 7. Do dokonania zakupu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta: 1) dostęp do Internetu, 2) standardowy system operacyjny, 3) standardowa przeglądarka internetowa, 4) posiadanie aktywnego adresu e-mail, 5) Włączona obsługa JavaScript i plików cookies. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby Serwis był prawidłowo obsługiwany przez przeglądarki Microsoft Internet Explorer, Mozzila Firefox, Google Chrome, Opera oraz Apple Safari) Wypełniając Formularz Zamówienia Klient posługuje się prawdziwymi danymi oraz ponosi odpowiedzialność za posłużenie się nieprawdziwymi danymi. Nie można zawrzeć Umowy w sposób anonimowy lub posługując się nieprawdziwymi danymi. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych. Klient korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną powinien stosować środki techniczne (programy antywirusowe, zapory sieciowe) w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet (np.: szkodliwe/złośliwe oprogramowanie).
 8. Usługodawca dołoży należytej staranności, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu z wyłączeniem działania siły wyższej, bezprawnego działania osób trzecich mającym na celu zniszczenie lub zakłócenie działania systemu teleinformatycznego, oraz nieprawidłowego lub niedającego się przewidzieć działania przeglądarek internetowych (błędy, aktualizacje, nieobsługiwane funkcjonalności). Korzystanie z Serwisu Internetowego przez Klienta powinno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami i zgodny z regulaminem.

5 Sposoby płatności

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: 1.1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, 1.2. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności. 1.3 płatność na miejscu w siedzibie. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: JuriMo Sp. z o.o. ul. Czarnowiejska 75/1A, 30-049 Kraków

mBank: 98 1140 2004 0000 3202 8149 2986

W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr……..”.

 1. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 3. W przypadku zamówienia udziału w Kursie/Warsztacie, Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty zadatku w kwocie podanej w opisie Produktu, a pozostałą część ceny w terminie pierwszego dnia rozpoczęcia Kursu/Warsztatu.
 4. Voucher zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest mBank PAYNOW.
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

6 Koszt, termin i sposób dostawy

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Na termin dostawy Produktu składa się czas jego kompletowania oraz czas jego dostawy przez przewoźnika:

2.1. Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 3 dni roboczych od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. W przypadku płatności kartą, czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

2.2. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 5 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

2.3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem paczkomatów lub firmy kurierskiej lub można je odebrać osobiście w siedzibie po wcześniejszym uzgodnienia terminu odbioru.

2.4. Zakupione w Sklepie Vouchery w postaci elektronicznej są wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w Formularzu Zamówienia.

7 Reklamacja Produktu

 1. Reklamacja z tytułu rękojmi.

1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: studio@jurimo.pl lub pisemnie na adres: ul. Czarnowiejska 75/1A , 30-049 Kraków.

1.3. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

1.4. Dla oceny wad fizycznych Voucher’a, należy go dostarczyć na adres: ul. Czarnowiejska 75/1A , 30-049 Kraków lub e-mail: studio@jurimo.pl

1.5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.

1.6. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

1.7. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub na papierze lub innym trwałym nośniku.

8 Prawo do odstąpienia do umowy

 1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klientowi będącemu Konsumentem, który zakupił Produkt, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dostarczenia do niego Produktu, chyba, że Klient przed upływem tego terminu wykorzystał i/lub zaczął korzystać z produktu lub w przypadku Vouchera zamówił i wykorzystał usługę, na którą opiewał Voucher, w odniesieniu do której nie przysługuje mu już prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu (Voucher’a w formie papierowej) przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: ul. Czarnowiejska 75/1A , 30-049 Kraków.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:

10.1 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

10.2 w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

10.3 o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

9 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców (B2B)

 1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

10 Rodzaje i zakres usług elektronicznych

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: 1.1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

1.2. Newsletter.

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.
 • 13 Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczeniu usług elektronicznych
 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 12 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

2.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

2.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,

3.2. dostęp do poczty elektronicznej,

3.3. przeglądarka internetowa,

3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

11 Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: studio@jurimo.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

12 Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (Newsletter).

1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: studio@jurimo.pl.

1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

1.4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

13 Własność intelektualna

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.jurimo.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 16 pkt 3 oraz elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością firmy JuriMo Sp. z o.o. ul. Czarnowiejska 75/1A, 30-049 Kraków, NIP: 6762600351, REGON: 389486567, KRS: 0000912062. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.jurimo.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.jurimo.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.jurimo.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.jurimo.pl użyte są w celach informacyjnych.

14 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

4.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

4.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 1. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 2. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: 7.1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), 7.2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), 7.3. Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823), 7.4. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.